تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی

قبولی بیش از ۹۵٪ مشترکین این سامانه در اولین آزمون رانندگی

ثبت نام
همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
تابلوی برآمدگی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
برآمدگی
۶۹۸۱
تابلوی راه از چپ باریک می شود ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راه از چپ باریک می شود
۳۸۵۴
تابلوی راه از راست باریک می شود ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راه از راست باریک می شود
۲۹۵۱
تابلوی چاله ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
چاله
۲۷۷۰
تابلوی چراغ راهنما ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
چراغ راهنما
۲۴۷۲
تابلوی دست انداز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
دست انداز
۲۵۵۰
تابلوی جاده دو طرفه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
جاده دو طرفه
۲۴۵۹
تابلوی راه لغزنده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راه لغزنده
۲۲۴۷
تابلوی کارگران مشغول کارند ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
کارگران مشغول کارند
۲۱۶۲
تابلوی خطر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
خطر
۲۰۷۹
تابلوی خطر سقوط در آب ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
خطر سقوط در آب
۲۱۷۱
تابلوی جاده باریک می شود ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
جاده باریک می شود
۲۱۰۱
تابلوی میدان ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
میدان
۲۱۰۵
تابلوی به تابلو ایست نزدیک می شوید ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۲۸۶۶
تابلوی به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۳۱۳۳
تابلوی پرتاب سنگ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پرتاب سنگ
۲۱۹۵
تابلوی پرواز هواپیما در ارتفاع کم ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۲۶۶۴
تابلوی پرواز هواپیما در ارتفاع کم ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۲۴۸۷
تابلوی پیچ به چپ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پیچ به چپ
۱۷۷۷
تابلوی پیچ به راست ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پیچ به راست
۱۶۲۸
تابلوی پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ) ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۲۶۷۶
تابلوی پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست) ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۲۲۶۳
تابلوی پل متحرک ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پل متحرک
۱۷۸۴
تابلوی ریزش سنگ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ریزش سنگ
۱۷۴۱
تابلوی ریزش سنگ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ریزش سنگ
۱۵۷۴
تابلوی سرازیری خطرناک ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
سرازیری خطرناک
۱۷۰۴
تابلوی سربالایی خطرناک ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
سربالایی خطرناک
۱۵۸۲
تابلوی شیب سرازیری ۱۰٪ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
شیب سرازیری ۱۰٪
۱۷۳۷
تابلوی شیب سربالایی ۱۰٪ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
شیب سربالایی ۱۰٪
۱۶۰۳
تابلوی شانه خطرناک ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
شانه خطرناک
۱۹۷۸
تابلوی تقاطع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع
۱۶۹۳
تابلوی تقاطع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع
۱۴۸۹
تابلوی تقاطع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع
۱۳۱۷
تابلوی تقاطع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع
۱۳۴۰
تابلوی تقاطع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع
۱۳۱۵
تابلوی تقاطع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع
۱۲۹۱
تابلوی تقاطع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع
۱۲۷۳
تابلوی تقاطع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع
۱۳۱۳
تابلوی تقاطع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع
۱۴۵۷
تابلوی تقاطع با راه آهن ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع با راه آهن
۲۰۲۸
تابلوی تقاطع با راه آهن دو خطه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع با راه آهن دو خطه
۲۷۶۴
تابلوی تقاطع فرعی و اصلی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع فرعی و اصلی
۲۳۲۰
تابلوی تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۵۰۵۴
تابلوی تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۳۷۸۶
تابلوی تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۲۶۱۱
تابلوی تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۱۹۴۸
تابلوی تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۱۹۳۶
تابلوی تقاطع راه آهن با راهبند ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع راه آهن با راهبند
۲۱۵۹
تابلوی تقاطع راه آهن بدون راهبند ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۲۰۴۸
تابلوی تقاطع مسیر قطار شهری ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع مسیر قطار شهری
۲۱۵۲
تابلوی تراکم ترافیک ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تراکم ترافیک
۱۵۳۳
تابلوی گذرگاه عابر پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
گذرگاه عابر پیاده
۱۵۷۴
تابلوی گذرگاه عابر پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
گذرگاه عابر پیاده
۱۴۶۸
تابلوی عبور عابر پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور عابر پیاده
۱۵۱۲
تابلوی عبور عابر پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور عابر پیاده
۱۲۸۱
تابلوی عبور اطفال ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور اطفال
۱۲۷۹
تابلوی عبور اطفال ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور اطفال
۱۱۸۳
تابلوی عبور دوچرخه سوار ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور دوچرخه سوار
۱۲۲۲
تابلوی عبور دوچرخه سوار ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور دوچرخه سوار
۱۱۹۴
تابلوی عبور حیوانات وحشی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور حیوانات وحشی
۱۲۰۷
تابلوی عبور حیوانات وحشی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور حیوانات وحشی
۱۱۱۵
تابلوی عبور حیوانات اهلی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور حیوانات اهلی
۱۱۶۹
تابلوی عبور حیوانات اهلی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور حیوانات اهلی
۱۰۶۵
تابلوی جهت وزش باد شدید از چپ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
جهت وزش باد شدید از چپ
۱۸۶۹
تابلوی جهت وزش باد شدید از راست ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
جهت وزش باد شدید از راست
۱۵۹۲
تابلوی ورود به راه اصلی از چپ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ورود به راه اصلی از چپ
۱۸۱۸
تابلوی ورود به راه اصلی از چپ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ورود به راه اصلی از چپ
۱۶۷۵
تابلوی ورود به راه اصلی از راست ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ورود به راه اصلی از راست
۱۵۱۹
تابلوی ورود به راه اصلی از راست ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ورود به راه اصلی از راست
۱۶۸۶
تابلوی افزایش خطوط عبور ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
افزایش خطوط عبور
۱۵۱۲
تابلوی افزایش خطوط عبور ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
افزایش خطوط عبور
۱۱۹۱
تابلوی آزاد راه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
آزاد راه
۱۱۲۴
تابلوی بسته بودن یکی از خطوط عبور ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۱۳۸۷
تابلوی بیمارستان ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
بیمارستان
۹۴۲
تابلوی بن بست ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
بن بست
۹۱۵
تابلوی چایخانه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
چایخانه
۸۶۵
تابلوی دستشویی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
دستشویی
۸۰۰
تابلوی ابتدای منطقه مسکونی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ابتدای منطقه مسکونی
۱۱۶۷
تابلوی ابتدای منطقه مسکونی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ابتدای منطقه مسکونی
۱۱۸۴
تابلوی ابتدای شهر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ابتدای شهر
۹۵۰
تابلوی استراحتگاه (چادر) ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
استراحتگاه (چادر)
۱۰۱۲
تابلوی استراحتگاه (کاروان) ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
استراحتگاه (کاروان)
۱۱۱۹
تابلوی استراحتگاه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
استراحتگاه
۹۸۲
تابلوی گذرگاه پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
گذرگاه پیاده
۱۰۰۴
تابلوی گذرگاه پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
گذرگاه پیاده
۹۲۲
تابلوی گذرگاه پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
گذرگاه پیاده
۸۶۳
تابلوی گذرگاه پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
گذرگاه پیاده
۷۸۶
تابلوی هتل ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
هتل
۸۵۵
تابلوی جایگاه سوخت ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
جایگاه سوخت
۸۶۱
تابلوی کاهش خطوط عبور ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
کاهش خطوط عبور
۱۰۳۵
تابلوی خط عبور برای گریز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
خط عبور برای گریز
۱۴۱۲
تابلوی محدوده پارک آزاد ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
محدوده پارک آزاد
۱۱۵۷
تابلوی محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۱۷۹۴
تابلوی محدوده توقف ممنوع در ساعات معین ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۱۵۷۷
تابلوی منطقه محدودیت سرعت ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
منطقه محدودیت سرعت
۱۴۸۷
تابلوی مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۱۶۰۳
تابلوی مهمانسرا ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
مهمانسرا
۹۹۷
تابلوی پارکینگ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پارکینگ
۸۵۳
تابلوی پارکینگ مخصوص افراد معلول ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۱۰۳۹
تابلوی پارک سوار ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پارک سوار
۹۷۹
تابلوی پارک سوار ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پارک سوار
۹۷۷
تابلوی پارک سوار ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پارک سوار
۸۹۳
تابلوی پایان آزاد راه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان آزاد راه
۷۸۷
تابلوی پایان محدوده پارک آزاد ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان محدوده پارک آزاد
۱۰۴۶
تابلوی پایان منطقه مسکونی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان منطقه مسکونی
۸۵۱
تابلوی پایان منطقه مسکونی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان منطقه مسکونی
۷۵۰
تابلوی پایان شهر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان شهر
۷۲۱
تابلوی پایان شهر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان شهر
۷۱۷
تابلوی پایان تونل ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان تونل
۱۰۰۳
تابلوی پست امدادی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پست امدادی
۸۲۱
تابلوی پست امدادی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پست امدادی
۷۵۳
تابلوی غذاخوری ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
غذاخوری
۷۵۷
تابلوی سمت راست بن بست ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
سمت راست بن بست
۹۵۴
تابلوی شروع محل پیاده روی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
شروع محل پیاده روی
۱۱۰۸
تابلوی سرعت توصیه شده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
سرعت توصیه شده
۱۰۲۴
تابلوی تعمیرگاه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تعمیرگاه
۸۶۶
تابلوی تفرجگاه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تفرجگاه
۸۷۲
تابلوی تلفن عمومی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تلفن عمومی
۷۳۶
تابلوی تونل ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تونل
۷۲۰
تابلوی ورود به شهر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ورود به شهر
۷۷۶
تابلوی زیرگذر یا روگذر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
زیرگذر یا روگذر
۸۲۵
تابلوی زیرگذر یا روگذر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
زیرگذر یا روگذر
۷۴۷
تابلوی زیرگذر یا روگذر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
زیرگذر یا روگذر
۷۱۹
تابلوی زیرگذر یا روگذر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
زیرگذر یا روگذر
۷۳۷
تابلوی خروجی از آزاد راه 200 متر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
خروجی از آزاد راه 200 متر
۱۱۲۴
تابلوی خروجی از آزاد راه 300 متر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
خروجی از آزاد راه 300 متر
۹۴۰
تابلوی خروجی از آزاد راه 100 متر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
خروجی از آزاد راه 100 متر
۸۸۹
تابلوی پایان محدوده توقف ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان محدوده توقف ممنوع
۱۱۰۴
تابلوی پایان منطقه محدودیت سرعت ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان منطقه محدودیت سرعت
۱۲۳۶
تابلوی پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۱۲۴۹
تابلوی ایستگاه قطار شهری ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ایستگاه قطار شهری
۱۰۹۶
تابلوی ایستگاه اتوبوس ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ایستگاه اتوبوس
۱۰۸۱
تابلوی بوق زدن ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
بوق زدن ممنوع
۱۲۳۰
تابلوی دور زدن ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
دور زدن ممنوع
۱۲۱۱
تابلوی فقط گردش به چپ مجاز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فقط گردش به چپ مجاز
۱۴۶۵
تابلوی فقط گردش به راست مجاز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فقط گردش به راست مجاز
۱۲۳۶
تابلوی فقط عبور به چپ مجاز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فقط عبور به چپ مجاز
۱۳۷۰
تابلوی فقط عبور به راست مجاز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فقط عبور به راست مجاز
۱۲۲۸
تابلوی فقط عبور پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فقط عبور پیاده
۱۲۰۳
تابلوی فقط عبور اسب سوار ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فقط عبور اسب سوار
۱۲۰۸
تابلوی فقط عبور دوچرخه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فقط عبور دوچرخه
۱۰۲۰
تابلوی فقط عبور دوچرخه و پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۱۴۳۰
تابلوی فقط عبور دوچرخه و پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۱۳۰۹
تابلوی فقط عبور دوچرخه و پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۱۱۸۸
تابلوی فقط عبور دوچرخه و پیاده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۱۰۶۴
تابلوی فقط عبور مستقیم مجاز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فقط عبور مستقیم مجاز
۱۲۸۱
تابلوی حداقل سرعت 40 کیلومتر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۱۵۲۱
تابلوی حق تقدم عبور با شما ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حق تقدم عبور با شما
۱۷۶۳
تابلوی حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۲۱۴۶
تابلوی ایست بازرسی (گمرک) ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ایست بازرسی (گمرک)
۱۲۵۱
تابلوی ایست بازرسی (گمرک) ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ایست بازرسی (گمرک)
۱۱۹۷
تابلوی ایست ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ایست
۱۰۸۷
تابلوی ایست ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ایست
۱۰۱۱
تابلوی جهت عبور در میدان ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
جهت عبور در میدان
۱۲۳۶
تابلوی خیابان اصلی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
خیابان اصلی
۱۳۹۵
تابلوی خیابان یک‌طرفه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
خیابان یک‌طرفه
۱۱۹۵
تابلوی منطقه توقف ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
منطقه توقف ممنوع
۱۴۳۳
تابلوی مسیر کامیون حامل کالای خطرناک ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۱۸۰۰
تابلوی مسیر کامیون حامل کالای خطرناک ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۱۳۴۱
تابلوی مسیر کامیون حامل کالای خطرناک ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۱۲۵۵
تابلوی پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۱۳۲۶
تابلوی پایان خیابان اصلی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان خیابان اصلی
۱۱۲۷
تابلوی پایان منطقه توقف ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان منطقه توقف ممنوع
۱۴۰۰
تابلوی پایان تمام محدودیتها ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان تمام محدودیتها
۱۶۷۹
تابلوی پیش انتخاب مسیر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پیش انتخاب مسیر
۱۴۴۵
تابلوی رعایت حق تقدم ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
رعایت حق تقدم
۱۳۸۰
تابلوی سبقت برای کامیون ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
سبقت برای کامیون ممنوع
۱۳۶۸
تابلوی سبقت ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
سبقت ممنوع
۱۰۹۶
تابلوی سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۱۶۳۱
تابلوی توقف در روزهای زوج هفته ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۱۴۷۰
تابلوی توقف در روزهای فرد هفته ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۱۱۴۳
تابلوی توقف ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
توقف ممنوع
۱۰۸۸
تابلوی عبور از هر دو سمت مجاز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور از هر دو سمت مجاز
۱۳۳۱
تابلوی عبور از سمت چپ مجاز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور از سمت چپ مجاز
۱۰۷۳
تابلوی عبور از سمت راست مجاز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور از سمت راست مجاز
۹۹۳
تابلوی عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۱۴۹۲
تابلوی عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۱۸۶۷
تابلوی عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۱۳۳۰
تابلوی عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۱۶۶۸
تابلوی عبور چرخ دستی ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور چرخ دستی ممنوع
۱۱۶۵
تابلوی عبور دوچرخه ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور دوچرخه ممنوع
۹۱۹
تابلوی عبور گاری ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور گاری ممنوع
۸۶۷
تابلوی عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۱۲۵۲
تابلوی عبور کامیون ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور کامیون ممنوع
۹۱۲
تابلوی عبور کامیون یدک دار ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۱۱۶۹
تابلوی عبور خودرو با یدک ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور خودرو با یدک ممنوع
۱۲۵۸
تابلوی عبور خودروی کشاورزی ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۱۰۴۷
تابلوی عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۱۲۳۹
تابلوی عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۱۳۷۷
تابلوی عبور موتور گازی ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور موتور گازی ممنوع
۱۱۰۷
تابلوی عبور موتورسیکلت ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور موتورسیکلت ممنوع
۱۰۱۲
تابلوی عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۱۴۵۲
تابلوی عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۱۳۱۰
تابلوی عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۱۱۱۹
تابلوی عبور سواری ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور سواری ممنوع
۹۷۹
تابلوی عبور مستقیم و گردش به راست مجاز ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۱۰۸۷
تابلوی ورود از هر دو طرف ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ورود از هر دو طرف ممنوع
۱۵۹۲
تابلوی ایستادن ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ایستادن ممنوع
۱۰۷۷
تابلوی گردش به چپ ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
گردش به چپ ممنوع
۸۱۷
تابلوی گردش به راست ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
گردش به راست ممنوع
۹۳۲
تابلوی حداکثر سرعت در خطهای عبور ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۱۱۸۱
تابلوی حداقل سرعت در خطهای عبور ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حداقل سرعت در خطهای عبور
۱۲۵۳
تابلوی حداقل سرعت در خط عبور ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حداقل سرعت در خط عبور
۱۰۹۲
تابلوی راه یک‌طرفه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راه یک‌طرفه
۹۳۰
تابلوی پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر) ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۱۰۲۴
تابلوی پایان سبقت ممنوع برای کامیون ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۹۸۷
تابلوی پایان سبقت ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان سبقت ممنوع
۸۰۵
تابلوی رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۱۳۹۷
تابلوی خط ویژه عبور ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
خط ویژه عبور
۱۰۰۱
تابلوی خط ویژه عبور ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
خط ویژه عبور
۹۴۲
تابلوی ورود ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ورود ممنوع
۱۷۶۵
تابلوی عبور پیاده ممنوع ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
عبور پیاده ممنوع
۹۲۴۸
تابلوی حاشیه نمای چپ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حاشیه نمای چپ
۱۱۵۲
تابلوی حاشیه نمای راست ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حاشیه نمای راست
۱۰۵۴
تابلوی حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی) ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۱۳۱۰
تابلوی حاشیه و جهت نما به چپ (تکی) ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۱۱۳۷
تابلوی حاشیه و جهت نما به راست (گروهی) ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۱۰۰۱
تابلوی حاشیه و جهت نما به راست (تکی) ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۹۴۳
تابلوی هدایت مسیر یا جدا کننده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
هدایت مسیر یا جدا کننده
۱۲۹۶
تابلوی هدایت مسیر یا جدا کننده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
هدایت مسیر یا جدا کننده
۱۲۰۷
تابلوی جریان همگرا ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
جریان همگرا
۹۷۰
تابلوی جریان همگرا ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
جریان همگرا
۸۳۸
تابلوی نظارت با دوربین پلیس ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
نظارت با دوربین پلیس
۹۴۳
تابلوی پایان جدا کننده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پایان جدا کننده
۱۰۸۴
تابلوی شروع جدا کننده ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
شروع جدا کننده
۱۰۷۰
تابلوی مدرسه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
مدرسه
۱۰۷۹
تابلوی حاشیه نمای دو طرفه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
حاشیه نمای دو طرفه
۴۱۱۴
تابلوی در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۱۶۵۴
تابلوی اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۲۱۰۳
تابلوی اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۱۴۵۶
تابلوی اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۱۲۷۰
تابلوی فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۱۹۸۳
تابلوی تقاطع فرعی یا اصلی در قوس ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۱۳۷۰
تابلوی تقاطع فرعی یا اصلی در قوس ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۱۵۲۷
تابلوی طول محدوده خطر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
طول محدوده خطر
۱۱۴۹
تابلوی طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۱۳۸۱
تابلوی طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۱۰۸۹
تابلوی طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۱۲۸۵
تابلوی باز یا بسته بودن جاده کوهستانی ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۱۷۰۶
تابلوی استراحتگاه (چادر) 500 متر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۱۰۵۷
تابلوی مهمانسرا 500 متر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
مهمانسرا 500 متر
۸۵۷
تابلوی پارک سوار ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پارک سوار
۹۳۴
تابلوی پارک سوار ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
پارک سوار
۸۶۷
تابلوی راهنمای مسیر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راهنمای مسیر
۸۱۷
تابلوی راهنمای مسیر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راهنمای مسیر
۷۳۸
تابلوی راهنمای مسیر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راهنمای مسیر
۷۵۴
تابلوی راهنمای مسیر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راهنمای مسیر
۷۲۶
تابلوی راهنمای مسیر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راهنمای مسیر
۷۰۴
تابلوی راهنمای مسیر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راهنمای مسیر
۶۹۰
تابلوی راهنمای مسیر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راهنمای مسیر
۶۹۳
تابلوی راهنمای مسیر ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راهنمای مسیر
۷۹۹
تابلوی محدودیت سرعت در کشور همسایه ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۱۶۳۱
تابلوی راننده ناشنوا ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راننده ناشنوا
۱۰۱۹
تابلوی راننده معلول ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
راننده معلول
۸۷۵
تابلوی خودرو طویل ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
خودرو طویل
۹۲۱
تابلوی خودرو طویل ار علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
خودرو طویل
۱۱۱۶