کمک های اولیه

فیلم های آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی


فصل ششم

کمک های اولیه

کمک های اولیه

تنفس

تنفس

سوختگیها

سوختگیها