قوانین و مقررات

فیلم های آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی


قوانین و مقررات

مقررات رانندگی

مقررات رانندگی

انواع راه ها (آزادراه)

انواع راه ها (آزادراه)

انواع راه ها (بزرگراه)

انواع راه ها (بزرگراه)

علائم راهنمایی و رانندگی

علائم راهنمایی و رانندگی

آیین نامه

آیین نامه

نقص فنی

نقص فنی

آیین نامه

آیین نامه

آیین نامه

آیین نامه

رعایت حق تقدم

رعایت حق تقدم

آیین نامه

آیین نامه

آیین نامه

آیین نامه

سرعت مطمئنه

سرعت مطمئنه

کجا سبقت نگیریم ؟

کجا سبقت نگیریم ؟

حق تقدم عبور

حق تقدم عبور

حق تقدم عبور در برخورد راه اصلی با راه فرعی

حق تقدم عبور در برخورد راه اصلی با راه فرعی

حق تقدم در راه کوهستانی

حق تقدم در راه کوهستانی

آیین نامه

آیین نامه

گردش

گردش

دور زدن

دور زدن

حفظ فاصله ایمن

حفظ فاصله ایمن

مدارک رانندگی

مدارک رانندگی

آیین نامه

آیین نامه