تواناییهای رانندگی

فیلم های آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی


فصل دوم

کنترل موتورسیکلت

کنترل موتورسیکلت

حرکت و توقف

حرکت و توقف

حفظ تعادل

حفظ تعادل

دنده معکوس

دنده معکوس

رسیدگی و تجهیزات موتورسیکلت

رسیدگی و تجهیزات موتورسیکلت

تعویض دنده

تعویض دنده

رعایت فاصله جانبی

رعایت فاصله جانبی

احتیاط در ترمزگیری

احتیاط در ترمزگیری

پارک کردن

پارک کردن

قانون دو ثانیه

قانون دو ثانیه

حرکت در میدان

حرکت در میدان