آزمون های سامانه کانون آموزشگاه های کشور

سوالات و آزمون های طراحی شده تحت نطر کارشناسان پلیس راهور جهت خود آزمایی شما کاربران محترم در این بخش گرد هم آورده شده :

آزمون بر اساس : ‌
خودرو سنگین (پایه یک)
خودرو سواری (پایه سه)
موتور سیکلت
شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۴

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۵

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۶

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۷

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۸

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۹

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۰

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۱

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۲

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۳

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۴

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۵

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۶

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۷

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۸

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۹

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۲۰

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۲۱

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۲۲

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۲۳

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۲۴

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۲۵

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۲۶

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۲۷

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۲۸

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۲۹

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۳۰

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۳۱

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۳۲

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۳۳

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۳۴

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۳۵

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۳۶

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۳۷

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۳۸

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۳۹

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۴۰

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۴

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۵

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۶

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۷

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۸

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۹

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۰

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۱

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۲

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۳

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۴

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۵

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۶

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۷

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۸

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۱۹

شناخت وسیله نقلیه

آزمون ۲۰