آزمون آیین نامه رانندگی 1402

دریافت گواهینامه پایه سوم بدون قبولی در آزمون تستی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ممکن نیست. جهت قبولی ۱۰۰ درصد در آزمون اصلی آیین نامه 1402 باید نمونه سوالات آیین نامه پایه سه یا دیگر پایه ها را مرور و بررسی نمایید. آزمون اصلی آیین نامه به صورت تستی در قالب ۳۰ سوال از آیین نامه راهنمایی و رانندگی تشکیل می شود. قبولی ۱۰۰ درصدی در تست آیین نامه رانندگی با استفاده از نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی در سایت راننده ممکن می شود. در سامانه راننده بیش از ۴۰ آزمون آیین نامه رانندگی جهت آمادگی شما در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی آماده شده است.

بیش از 40 آزمون اصلی آیین نامه رانندگی

فیلم و انیمیشن های آموزش آیین نامه رانندگی و آمادگی آزمون آیین نامه رانندگی

ثبت نام
نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی طراحی شده تحت نطر کارشناسان پلیس راهور جهت خود آزمایی خود برای آزمون های آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۱۴۰۲ شما کاربران محترم در این بخش گرد هم آورده شده :

آزمون بر اساس : ‌
خودرو سنگین (پایه یک)
خودرو سواری (پایه سه)
موتور سیکلت
شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۴

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۵

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۶

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۷

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۸

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۹

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۰

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۱

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۲

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۳

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۴

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۵

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۶

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۷

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۸

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۹

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۲۰

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۲۱

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۲۲

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۲۳

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۲۴

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۲۵

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۲۶

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۲۷

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۲۸

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۲۹

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۳۰

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۳۱

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۳۲

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۳۳

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۳۴

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۳۵

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۳۶

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۳۷

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۳۸

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۳۹

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۴۰

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۴

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۵

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۶

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۷

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۸

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۹

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۰

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۱

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۲

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۳

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۴

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۵

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۶

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۷

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۸

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۱۹

شناخت وسیله نقلیه

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی 1402

آزمون ۲۰


آیین نامه راهنمایی و رانندگی چگونه شکل گرفت ؟

اولین آیین نامه رانندگی در زمان وستد اهل سوئدی تهیه وتنظیم گردید.
وی در سال ۱۲۹۱ ه. ش ریاست نظمیه را به عهده داشت و حدود ۱۰ سال در این پست باقی ماندند .
یکی از کارهای شخص مذکور ترجمه، تنظیم نظامنامه و آیین نامه رانندگی قید شده است که راننده هنگام روز در شهر و اماکن پرجمعیت ضمن حرکت از سمت راست باید با سرعت ۱۵ کیلومتر در ساعت و در خارج شهر ۲۵ کیلومتر در ساعت و شبها با ساعتی ۱۰ کیلومتر براند و یا اینکه در موقع نزدیک شدن به حیوانات از قبیل اسب و قاطر که طبعاً از صدای ماشین وحشت دارند از سرعت اتومبیل خود بکاهند و آرام حرکت کنند تا باعث وحشت و رم کردن حیوانات نشوند.

آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شامل چیست ؟

متقاضیان گواهینامه رانندگی باید در آزمون اصلی آیین نامه رانندگی قبول شوند. این آزمون از سوالاتی در مورد تسلط رانندگان به علائم راهنمایی و رانندگی و قوانین راهنمایی و رانندگی طراحی شده است. رعایت حق تقدم ها که برای رانندگان از موارد مهم و تاثیر گذار در رانندگی است نیز از موارد موجود در آزمون اصلی آیین نامه رانندگی یا همان آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی است.

اگر یکی از متقاضیان گواهینامه رانندگی هستید و فصد دارید در تست آیین نامه پایه سه یا موارد دیگر شرکت کنید باید با انواع خط کشی های راه ها و جاده ها آشنا باشید. انواع خط کشی ها در زمان رانندگی به شما کمک می کنند تا رانندگی ایمنی داشته باشید. در آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای عبور از راهها با استفاده از خط کشی ها قوانین ویژه ای تعریف شده است. این قوانین در سامانه راننده در قالب ساعت ها انیمیشن و فیلم آموزش داده می شود. برای تسلط به سوالات آیین نامه پایه دو یا پایه سه کافیست آزمون ها و تست های سامانه راننده را امتحان کنید.

چگونه در آزمون اصلی آیین نامه قبول شوم؟

قبولی ۱۰۰ درصد در آزمون آیین نامه رانندگی با تسلط به قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی و شرکت در آزمون های تستی آیین نامه رانندگی ۱۴۰۲ در سامانه راننده مقدور است. بیش از ۴۰ آزمون تستی آیین نامه راهنمایی و رانندگی به شما این امکان را می دهد تا موفقیت خود دز آزمون اصلی آیین نامه رانندگی و حل کلیه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی را بدست آورید. آزمون های آیین نامه رانندگی شامل سوالات و موارد مرتبط با آیین نامه، قوانین و امور فنی است که شما به عنوان یک متقاضی اخذ گواهینامه باید با آنها آشنا باشید. کاربران سامانه آموزش آیین نامه رانندگی راننده عموما در اولین آزمون اصلی آیین نامه رانندگی قبول می شوند.
برای قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی میتوانید به شکلی نامحدود در آزمون های رانندگی سامانه راننده که شامل نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی ۱۴۰۲ است شرکت کنید. پس از هر بار شرکت در آزمون آیین نامه رانندگی در این سامانه موارد اشتباه شما علامت گذاری شده و پاسخ های صحیح سوالات آزمون آیین نامه رانندگی بر اساس قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی به شما نمایش داده می شود.
نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی که به آنها پاسخ صحیحی نداده اید را می توانید در قالب آزمون های مجزایی دوباره بررسی کرده و شرکت نمایید.
قبولی و دریافت گواهینامه رانندگی بدون قبولی در آزمون اصلی آیین نامه که به صورت کتبی یا نرم افزاری برگذار می شود ممکن نیست. برای آینکه بتوانید در اولین آزمون اصلی رانندگی خود قبول شوید می توانید در آزمونهای آیین نامه راهنمایی و رانندگی که در سامانه تعریف شده است شرکت نمایید. سوالات این آزمونها بر اساس موارد و قوانینی است که آزمون اصلی آیین نامه رانندگی ۱۴۰۲ بر اساس آنها طرح خواد شد.

آیا باید تمام کتاب آیین نامه را مطالعه کنیم ؟

برای قبولی در آزمون آیین نام رانندگی نیازی نیست که کل کتاب آیین نامه را مطالعه کنید و صحیح تر این است که وقت خود را با حل حل نمونه سوالات اصلی آزمون آیین نامه بگذارید. بسیاری از متقاضیان گواهینامه رانندگی با قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی، بدون مطالعه ی کتاب و فقط با شرکت در آزمون های آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، در همان بار اول قبول شده اند.

رمانبندی آزمون اصلی آیین نامه رانندگی چگونه است؟

زمان آزمون آیین نامه رانندگی زیاد نیست و باید به هر سوال زیر یک دقیقه پاسخ دهید. بسیاری از متقاضیان آزمون آیین نامه با وجود آنکه تسلط کامل به سوالات دارند اما در آزمون اصلی آیین نامه دچار کمبود زمان می شوند که این مشکل به دلیل عدم تمرین آزمون آیین نامه رانندگی است. با شرکت در آزمونهای آنلاین آيين نامه در سامانه راننده می توانید رمان شرکت در آزمون اصلی آیین نامه را مدیریت کرده تا در جلسه آزمون اصلی وقت بیشتری داشته باشید.

نتیجه گیری در مورد آزمون آیین نامه رانندگی

متقاضیان گواهینامه رانندگی باید از این چند مرحله عبور کنند. شرکت در کلاس های تئوری آیین نامه رانندگی تا درباره قوانین راهنمایی و رانندگی تسلط و درک بهتری داشته باشند. حضور در کلاس های فنی رانندگی تا در این کلاس ها درباره اجزای مهم خودرو، آموزش ببینند. پس از این زمان برگزاری کلاسهای آموزش عملی رانندگی در شهر است که 12 جلسه طول می کشد. پس از کلاس های عملی در آزمون آیین نامه رانندگی شرکت خواهید کرد و با قبولی در این آزمون، وارد مرحله آزمون عملی رانندگي شهری توسط افسر خواهند شد. اگر در آزمون آیین نامه رانندگی حد نصاب قبولی را کسب نکنید ، باید برای چندین با و تا زمان قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی شرکت کنید . قبول شدن در آزمون آیین نامه رانندگی از جهت آنکه نیاز به مطالعه کتاب آیین نامه دارد، کمی سخت است مخصوصا برای شاغلان و دانشجویانی که فرصت کافی برای مطالعه این حجم از کتاب را ندارند و به همین دلیل است که رد می شوند. آزمون های آنلاین آیین نامه رانندگی در سامانه راننده به شما کمک می کند با صرفه جویی در زمان به بهترین شکل با شرایط شرکت در آزمون اصلی آیین نامه رانندگی آشنا شوید و بتوانید با تکیه به تسلط خود در اولین آزمون آیین نامه قبولی خود را به دست آورید.