حافظه و تابلوهای سامانه کانون آموزشگاه های کشور

راهنما حافظه و تابلوها

در این بخش بر اساس منحنی فراموشی و با استفاده از جعبه لاینتر تابلوهای راهنمایی و رانندگی آموزش داده می شود.

جعبه اول

- کارت فعال ۰ در انتظار

جعبه دوم

۰ کارت فعال ۰ در انتظار

جعبه سوم

۰ کارت فعال ۰ در انتظار

جعبه چهارم

۰ کارت فعال ۰ در انتظار

جعبه پنجم

۰ کارت فعال ۰ در انتظار