فیلم آموزشی آیین نامه

فیلم آموزشی خانه
بر اساس بررسی های انجام شده آموزش آیین نامه رانندگی به صورت فیلم و انیمیشن باعث می شود مطالب به سادگی در ذهن کاربر نقش بسته و مدت زمان بیشتری در خاطر وی بماند که این امر باعث موفقیت هرچه بیشتر وی در آزمون نهایی آیین نامه راهنمایی و رانندگی می شود. ضمنا به خاطر سپاری قوانین باعث اجرای بهتر قوانین و کاهش جریمه ها می شود. همچنین کاربر پس از آموزش و بازدید از فیلم های آموزشی قادر خواهد بود با مراجعه به بخش آزمون ها نسبت به تعیین سطح یادگیری خود اقدام نماید. .

شناخت وسیله نقلیه

آیین نامه و قوانین راهنمایی و رانندگی

نگهداری وسیله نقلیه

کمک های اولیه