حافظه و تابلو

حافظه و تابلو خانه
راهنمای استفاده از تابلو و حافظه:
در این بخش بر اساس منحنی فراموشی و با استفاده از جعبه لاینتر تابلوهای راهنمایی و رانندگی آموزش داده می شود.
الف ) برای بازدید تابلوهای خانه شماره یک محدودیت زمانی وجود ندارد ولی برای بازدید تابلوهای موجود در خانه های دیگر جهت یادگیری بیشتر کاربر، زمان انتظار به شرح زیر منظور شده است:
  • خانه شماره 2 بعد از یک روز (24 ساعت)
  • خانه شماره 3 بعد از سه روز (72 ساعت)
  • خانه شماره 4 بعد از یک هفته
  • خانه شماره 5 بعد از یک ماه
ب ) در هر بخش کارت هایی با تصاویر تابلوهای راهنمایی و رانندگی در اختیار کاربر قرار می گیرد که کاربر پس از ملاحظه تابلو مربوطه و اعلام پاسخ مورد نظر مبنی بر اینکه پاسخ شما صحیح یا غلط بود ، اقدام به انتخاب گزینه ها خواهد نمود.
ج ) در صورت صحیح بودن پاسخ مورد نظر دکمه "پاسخم صحیح بود" را انتخاب نموده و کارت به خانه بعدی انتقال می یابد.
د ) در صورت نادرست بودن حدس کاربر ، بر روی دکمه "پاسخم غلط بود" کلیک کرده و این تابلو در خانه ی جاری مانده و کاربر می بایست کلیه مراحل را مجددا طی نماید.
و ) در هر خانه 2 عدد وجود دارد که نشان دهنده کارت های موجود در آن خانه به شرح زیر است:
  • خانه هایی که هر دو عدد آنها صفر باشد یعنی هیچ کارتی را در خود ندارند و رنگ حاشیه آنها نیز سفید است.
  • خانه ای که کارت فعال داشته باشد دارای حاشیه سبز رنگ بوده و کاربر با کلیک بر روی آن می تواند به کارت های فعال دسترسی داشته باشد.
  • گر خانه ای دارای کارت غیرفعال باشد دارای حاشیه زرد رنگ بوده و کاربر باید تا زمان فعال شدن کارت ها ( زمان های مندرج در بند الف) منتظر باشد.