آیین نامه، قوانینريال محدودیت ها

آرشیو خبرها خانه

30000 تومان جریمه


؟؟؟؟؟


پرتاب کردن یا ریختن ضایعات ، زباله ، اشیا ، آب دهان و بینی از وسایل نقلیه به معابر 

۳۰/۰۰۰ تومان جریمه

منبع : اشتباهات رانندگی

به اشتراک بگذارید :