آیین نامه، قوانینريال محدودیت ها

آرشیو خبرها خانه

چرا بستن كمربند ايمنی خودرو لازم است؟


در 7 صدم ثانيه: سرنشين جلویی به داشبورد می خورد


چرا بستن كمربند ايمنی خودرو لازم است؟ (زمان‌بندی جالب)!

وقتی اتومبيلی با سرعت هشتاد کيلومتر در ساعت به مانعی برخورد می‌کند

در 2 صدم ثانيه: سپر در هم می‌شکند. اتومبيل فشاری برابر سی برابر وزن خود را تحمل می‌کند.

در 4 صدم ثانيه: راننده و سرنشينان هر کدام با فشاری درحدود 2 تن به جلو پرتاب می‌شوند.

در 5 صدم ثانيه: بدن راننده با همان نيروی 2 تنی با فرمان اتومبيل برخورد می‌کند.

در 7 صدم ثانيه: سرنشين جلویی به داشبورد می خورد

در 9 صدم ثانيه: سر سرنشينان به شيشه اتومبيل برخورد می‌کند

در يک دهم ثانيه: سرنشينان عقب نيز به سرنشينان جلو می‌پيوندند!

يادتان باشد که هنوز 90 درصد ثانيه اول باقی مانده!

کمربند ايمنی را ببنديد چه در جلو نشسته‌ايد و چه در عقب ماشين، چه در مسافت‌های کوتاه درون شهری، و چه در مسافرت‌های بلند جاده‌ای

منبع : ارتقاء فرهنگ ترافیکی

به اشتراک بگذارید :