مدارک لازم نقل و انتقال خودرو

مدارک لازم نقل و انتقال خودرو خانه

شرايط و مدارك لازم جهت نقل و انتقال خودرو

- حضور متعاملين (خريدار و فروشنده يا نماينده قانوني ايشان) به همراه خودرو

- اصل شناسنامه فروشنده و خريدار و كارت ملي متعاملين

-اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا

در صورت مفقود شدن سند مالکیت درج یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار مبنی بر فقدان سند و قبول هر گونه مسئولیت در قبال کشف فساد احتمالی الزامی است.

- اصل كارت شناسايي خودرو

در صورت مفقود شدن كارت شناسايي اخذ تعهد از مالك يا نماينده قانوني وي الزامي است.

- گواهي مفاصا حساب از اجرائيات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه

- مدارك احراز سكونت خريدار در آدرس اعلامي

- بیمه نامه شخص ثالث معتبر

-برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای خودروهای شخصی و دولتی که بیش از 4 سال از زمان تولید و خودروهای عمومی که بیش از یکسال از زمان تولید آن(بر اساس مدل) سپری شده باشد.

- واريز مبلغ 700/000 ريال بنام خزانه داري كل نزد بانك مركزي بابت هزينه نقل و انتقال خودرو از طریق دستگاه های کارت خوان (pos) مستقر در مراکز تعویض پلاک

- پرداخت هزينه صدور و ارسال کارت مشخصات هوشمند خودرو برابر تعرفه مصوب شرکت پست ج . ا. ا. از طریق دستگاه های کارت خوان (pos) مستقر در مراکز تعویض پلاک

 

مدارك احراز محل سكونت خريدار

1-     ارائه سند مالكيت منزل مسكوني بنام مالك وسيله نقليه بهمراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز به تاریخ روز

2-     ارائه سند اجاره نامه منزل مسكوني بنام مالك وسيله نقليه (داراي كد رهگيري و هالوگرام ) بهمراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز به تاریخ روز

3-     اصل جواز كسب معتبر بنام مالك وسيله نقليه بهمراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز به تاریخ روز

4-     گواهي اشتغال به تحصيل فرزندان خريدار با ذكر آدرس محل سكونت والدين كه به تائيد آموزش و پرورش منطقه رسيده باشد.

5-     معرفي نامه از اداره محل خدمت خريدار (ويژه كاركنان دولت و نيروهاي مسلح)با ذكر آدرس محل سكونت كاركنان مزبور

6-     درصورت ادعاي سكونت خريدار در منزل والدين، ارائه سند (ملكي، استيجاري) به نام پدر يا مادر بهمراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز به تاریخ روز

7-     ارائه سند واحد مسكوني بنام همسر مالك وسيله نقليه بهمراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز معتبر به تاریخ روز

8-     در صورت عدم ارائه مدارك فوق الذكر بر اساس محل صدور شناسنامه بهمراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز به تاریخ روز اقدام مي گردد.

9-     دفترچه تامین اجتماعی معتبر مربوط به شهرستان محل اخذ کد پلاک بهمراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز به تاریخ روز.

10- تایید شورای محل/ روستا برای ساکنان شهرها و روستاهای مرزی که در زمان جنگ به شهرهای دیگر منتقل شده و دارای محل تولد مغایر با والدین خود می باشند.

11- تایید شورای محل / روستا برای منازل اوقافی و روستایی و همچنین نامه رسمی از ادارات عشایر و امور روستایی سازمان جهاد کشاورزی برای عشایر با نظر مدیر فنی.

12- درخصوص سازمانها ، كارخانجات ، شركتها ، اساسنامه و بريده روزنامه رسمي كه حداكثر دو سال از تاريخ ثبت در روزنامه گذشته باشد و بر اساس شهرستان محل ثبت شركت با ذكر آدرس دقيق محل فعاليت اقدام گردد.

13- در رابطه با سازمانها ، كارخانجات ، شركتها ، كه داراي شعبه و يا دفتر در ساير شهرها (به غير از شهري كه شركت يا كارخانه يا سازمان در آنجا به ثبت رسيده) مي باشد، براساس مندرجات اساسنامه و بريده روزنامه رسمي آنها اقدام خواهد شد.

تذکر1: کارکنان مراکز تعویض پلاک ملزم به دریافت مدارک احراز سکونت به شرح فوق از مالکان می باشند وحق هیچگونه دخل و تصرفی در این خصوص را ندارند.

تذکر 2: صرف داشتن پلاک آزاد امانی و یا نصبی در سامانه شماره گذاری دلیلی بر احراز محل سکونت منزل مسکونی مالک نمی باشد.

 

شرايط و مدارك لازم جهت فك رهن خودرو

- وجود سوابق اطلاعات فک رهن در سامانه راهور مختص محصولات ایرانخودرو و سایپا و معرفي نامه از سایر شركتهایی كه وسيله نقليه در رهن آن شركت مي باشد.

- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني

- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي، شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدرك شناسايي

- اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا

- اصل كارت مشخصات خودرو

- گواهي مفاصا حساب از اجرائيات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه

- بیمه نامه شخص ثالث معتبر

- برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای خودروهای شخصی و دولتی که بیش از 4 سال از زمان تولید و خودروهای عمومی که بیش از یکسال از زمان تولید آنها(بر اساس مدل) سپری شده باشد.

- درصورتيكه پلاك اوليه به نام شركت باشد واريز مبلغ 700/000 ريال نزد بانك مركزي بنام خزانه داري كل بابت هزينه نقل و انتقال خودرو از طریق دستگاه های کارت خوان (pos) مستقر در مراکز تعویض پلاک

- درصورتيكه پلاك اوليه به نام شخص و خودروي مورد نظر از محصولات ايران خودرو باشد واريز مبلغ 400/000 ريال و در خصوص خودروهاي ساير كارخانجات واريز فيش بانكي به مبلغ 550/000 ريال نزد بانك قوامین شعبه مرزداران بابت هزينه فك رهن خودرو از طریق دستگاه های کارت خوان (pos) مستقر در مراکز تعویض پلاک

 

شرايط و مدارك صدور سند المثني مالكيت خودرو

- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني.

- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدرك شناسايي .

- اصل كارت مشخصات خودرو

- درج يك نوبت آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار مبني بر فقدان سند مالكيت خودرو و سپري شدن 10 روز از تاريخ آگهي و قبول هرگونه مسئوليت در قبال كشف فساد احتمالي الزامي است.

- مدارك احراز سكونت مالك در آدرس اعلامي.

- بیمه نامه شخص ثالث معتبر

- برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای خودروهای شخصی و دولتی که بیش از 4 سال از زمان تولید و خودروهای عمومی که بیش از یکسال از زمان تولید آنها(بر اساس مدل) سپری شده باشد.

- گواهي مفاصا حساب از اجرائيات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.

- واريز مبلغ 550/000 ريال نزد بانك قوامین شعبه مرزداران بابت هزينه صدور سند المثني خودرو از طریق دستگاه های کارت خوان (pos) مستقر در مراکز تعویض پلاک.

 

شرايط و مدارك صدور كارت المثني مشخصات خودرو

- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني

- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدرك شناسايي

- اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا

- مدارك احراز سكونت مالك در آدرس اعلامي

- بیمه نامه شخص ثالث معتبر

- برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای خودروهای شخصی و دولتی که بیش از 4 سال از زمان تولید و خودروهای عمومی که بیش از یکسال از زمان تولید آنها(بر اساس مدل) سپری شده باشد.

- گواهي مفاصا حساب از اجرائيات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه

- واريز مبلغ 550/000 ريال نزد بانك قوامین شعبه مرزداران بابت هزينه صدور كارت المثني مشخصات خودرو از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک

- اخذ تعهد كتبي از مالك ويا نماينده قانوني

- پرداخت هزينه صدور و ارسال کارت مشخصات هوشمند خودرو برابر تعرفه مصوب شرکت پست ج . ا. ا. از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک

 

شرايط و مدارك لازم جهت صدور المثني تأييديه نقل و انتقال

- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني.

- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدرك شناسايي.

- اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا .

- اصل كارت مشخصات خودرو .

- بیمه نامه شخص ثالث معتبر

- برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای خودروهای شخصی و دولتی که بیش از 4 سال از زمان تولید و خودروهای عمومی که بیش از یکسال از زمان تولید آنها(بر اساس مدل) سپری شده باشد.

- گواهي مفاصا حساب از اجرائيات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.

- واريز مبلغ 550/000 ريال نزد بانك قوامین شعبه مرزداران بابت هزينه صدور المثني تائيديه نقل و انتقال خودرو از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک.

 

شرايط و مدارك لازم جهت اصلاح مشخصات خودرو

- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني.

- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدرك شناسايي.

- اصل سند فروش كارخانه سازنده (توليد داخل)

- اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا .

- اصل كارت مشخصات خودرو.

- مدارك احراز سكونت مالك در آدرس اعلامي

- بیمه نامه شخص ثالث معتبر

- برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای خودروهای شخصی و دولتی که بیش از 4 سال از زمان تولید و خودروهای عمومی که بیش از یکسال از زمان تولید آنها(بر اساس مدل) سپری شده باشد.

- گواهي مفاصا حساب از اجرائيات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.

- واريز مبلغ 550/000 ريال نزد بانك قوامین شعبه مرزداران بابت هزينه اصلاح مشخصات خودرو از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک.

- پرداخت هزينه صدور و ارسال کارت مشخصات هوشمند خودرو برابر تعرفه مصوب شرکت پست ج . ا. ا. از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک

- چنانچه ثبت اشتباهي مشخصات خودرو توسط كاركنان تعويض پلاك يا شماره گذاري باشد وجهي از مراجعه كننده دريافت نمي شود.

 

شرايط و مدارك لازم درصورت تعويض زوج پلاك مخدوش خودرو

- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني.

- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدارك شناسايي.

- اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا .

- اصل كارت مشخصات خودرو .

- بیمه نامه شخص ثالث معتبر

- برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای خودروهای شخصی و دولتی که بیش از 4 سال از زمان تولید و خودروهای عمومی که بیش از یکسال از زمان تولید آنها(بر اساس مدل) سپری شده باشد.

- گواهي مفاصا حساب از اجرائيات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.

- واريز مبلغ 550/000 ريال نزد بانك قوامین شعبه مرزداران بابت هزينه ساخت زوج پلاك خودرو از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک

 

شرايط و مدارك لازم در صورت مفقودي يا سرقت تك پلاك يا زوج پلاك خودرو

-مراجعه به كلانتري محل و تشكيل پرونده در صورت سرقت جفت پلاك.

- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه وسيله نقليه جهت سير مراحل قانوني.

- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدرك شناسايي.

- اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا.

- اصل کارت مشخصات خودرو.

- گواهي مفاصا حساب اجرائيات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.

- مدارك احراز محل سكونت مالك در آدرس اعلامي.

- بیمه نامه شخص ثالث معتبر

- واريز مبلغ 700/000 ريال نزد بانك مركزي بنام خزانه داري كل از بابت هزينه تعويض پلاك خودرو از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک.

- پرداخت هزينه صدور و ارسال کارت مشخصات هوشمند خودرو برابر تعرفه مصوب شرکت پست ج . ا. ا. از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک

 

مراحل نقل و انتقال خودرو

- دريافت قبض ورودي پاركينگ و تعیین غرفه

- مراجعه به غرفه تعيين شده و ارائه مدارك لازم و بررسي مدارك متقاضيان توسط كارشناس حقوقي.

- اخذ فرم بازديد فني خودرو از غرفه تعيين شده.

- بازديد فني وسيله نقليه توسط كارشناس مركز (تأييد اصالت خودرو)

- گواهي مفاصا حساب از اجرائيات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.

- واريز مبلغ 700/000 ريال نزد بانك مركزي بنام خزانه داري كل بابت هزينه نقل و انتقال خودرو و پرداخت هزينه صدور و ارسال کارت مشخصات هوشمند خودرو برابر تعرفه مصوب شرکت پست ج .ا.ا از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک

- مراجعه به غرفه مربوطه جهت دریافت تاییدیه نقل و انتقال و سند مالکیت خودرو

- مراجعه به محل فك جهت فك پلاك خودرو .

- مراجعه به انبار پلاك جهت تحويل پلاك قديم و اخذ پلاك جديد.

- مراجعه به محل نصب جهت نصب پلاك جديد.

- مراجعه به درب خروج با ارائه قبض ورود به پاركينگ و خروج از مركز.

 

ساعت کار مراکز تعویض پلاک

- کلیه مراکز تعویض پلاک تهران و مراکز استانها از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:00 الی 14:00 و پنجشنبه ساعت 7:00الی 12:00

 

شرايط و مدارك لازم جهت شماره گذاري وسايل نقليه وارداتي

- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه وسيله نقليه جهت سير مراحل قانوني.

- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه مالك و نماينده قانوني.

- ارائه اصل اسناد و مدارك وسيله نقليه خودروهاي وارداتي(پروانه/گواهينامه/مدلول سند گمركي و اخذ تاییدیه گمرکی از سامانه گمرک در باجه مدیر فنی) و کاردکس شماره گذاری

- بررسي و تائيد اسناد و مدارك وسيله نقليه توسط كارشناس حقوقي مستقر در مركز تعويض پلاك.

- بررسي وضعيت تبصره 13 خودروهاي وارداتي.

- مدارك احراز محل سكونت مالك در آدرس اعلامي

- بیمه نامه شخص ثالث معتبر

- بازديد و تائيد كاردكس به منظور احراز اصالت وسيله نقليه توسط افسران كارشناس عالي تصادفات و امور فني و ممهور نمودن كاردكس به مهر و امضاء افسران بازديد كننده مجاز.

- ارائه مدارك مبني بر مفاصاحساب ديون دولتي.

- واريز مبلغ 700/000 ريال بنام خزانه داري كل نزد بانك مركزي بابت هزينه شماره گذاری خودرو از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک

 

- پرداخت هزينه صدور و ارسال کارت مشخصات هوشمند خودرو برابر تعرفه مصوب شرکت پست ج . ا. ا. از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک

 

منبع : موسسه راهگشا